MY PAINTINGS ARE TELLING STORIES about love and strong emotions

Owners of Mr Sazdov´s paintings are for example the Bulgarian prince Kiril Tarnovski, the Spanish marquise Gloria Ferera des Monsolis, countess Kristine d´ Barout, princess Stephanie of Monaco, madame Chirac, Mr Schenker - guitarist of the band Scorpions, movie star Bruce Willis and many other Czech and International VIPs.

living and working in Prague since 9/1989

 • 1959 Born in Kjustendil, Bulgaria

 • 1978 Secondary school of art in Sophia

 • 1980-84  Faculty of Figurative Art at St. Cyril And St. Methodius University Of Veliko Turnovo, Bulgaria 

 • 1989 Winner of Tender for Middle Class Art Schools Curriculum in Bulgaria  (by Ministery of Education )

 • 1989-95 Prague, Exhibitions, pedagogical activity

 • 1995 Auction sale via Drouot-Richelieu-sold 39 paintings, and represented by LAUDE ROBERT & JOEL M. MILLON

 • 1995 Registred in Auction Catalogue MAYER , artnet.com

 • 1995 Member of A.D.A.G.P. Paris.

 • 2000-05 Art director - advertising agency

 • 2005-08 Own projects and Exhibitions

 • 2008-10 Realisations of master copies "Louis XIV" and "Cardinal Richellieu" and others

 • 2006-10 Decoration of privat spaces, offices

 • 2011 Represented by Gallery, NYC, USA

 • 2010-15 Prague/NYC/Italy - Exhibitions, Realisations, Proj.

 • 2013-14 special Project "Fragile Beings" /metal sculptures

 • 2015-18 several solo exhibitions in Bulgarie

 • 2019-24 solo exhibitions and projects in Prague - see exhibit.  

Critic of PhDr Duda

RUMEN SAZDOV is a painter of contradictions. Even so we will try to consider his creative work as a whole. There is unity in it inspite of the fact that it could seem as an irresolvable contradiction at first sight. Signs of psychological states alternate , the pulse, breath, and human recordof events in a microcosm as well a macrocosm can be clearly felt here. The roots of Sazdov work, however, lie much deeper. Inhis search for hiz native language the Byzantineworld of monks, saints, and Madonnas became his model. He also looked toward the spiritual world of European Christanity. In an apparent contradiction he succeeded in reorienting him self from tradition to contemporary art. This development in the 20 century has two stable points, Prague and Paris. Like so many contradictions art is looking for its face. He found it at the ent of 1970´s in neofiguration and the growth in popularity of neoexpressionism in striking colors in painting and drawing, in playful grotesqueness, and not least in emphatic social testimony. At this moment we can justifiably recall the striking thoughts of the protagonist of European expressionism O.Kokoschka, who said about the historyof art:

"Unlike industry and technology it is necessary to look for the essence of artistic vision not in progress but in the organized growth in the connection of the past, the present and the future" The history of art especially in Europe, confirms that the absence of interchangeability of artistic works consists above all in the fact that they can over and over again inspite every generation and it is just that which differentiates them from the infinite number of inferior period productions.

Insofar as expressionism becoming one of the main points of Sazdov´s thinking, it allows him, according to H.Read "...to freely artistically reshape a given theme to the extent that it corresponds to the unexpressed feelings of the author".

...In his life in Prague Sazdov elementally builds on the European tradition of modern art of the 20 century so strongly, that the accumulation of energy of his paintings is transmitted to the viewer. It´s impact is provocative, but in no way for its own sake. The defiant and expansive gestures of the paintbrush unleash and internal struggle which on the outside is modeled in pastiche layers whose expressive discontent disappears into open space in order to reflect back on human feelings and the psyche. The essence is movement and at the same times is contradiction - the fixation of movement harmony is intentionally disrupted. It builds up relation and abstracts them into "reality" and finally reduces everything simply on the basis of complexity into the resulting picture in which only one of many possible questions of today´s approach to art is contained.

MOJE OBRAZY VYPRÁVÍ PŘÍBĚHY o lásce a silných emocích

Majiteli děl Rumena Sazdova jsou mimo jiné princ Kiril Tarnovski, španělská markýza Gloria Ferera des Monsolis, hraběnka Kristine d´Barout, monacká princezna Stephanie, madame Chirac, kytarista skupiny Scorpions pan Schenker, herecká hvězda Bruce Willis a jiné české a světové významné osobnosti.

umělec žije a pracuje od roku 9/1989 v Praze

 • 1959 Narozen v Kjustendilu, Bulharsko
 • 1978 Střední umělecká škola v Sofii
 • 1980-84 Výtvarná Fakulta na Univerzitě Cyrila a Metoděje ve Velikom Tarnovu,, specializace figurální malba
 • 1989 Vítěz soutěže o nové školní osnovy pro Střední Umělecké Školy v Bulharsku (vypsáno Minist. Školství)
 • 1989-95 Praha, Tvorba, Výstavy, pedagogická činnost
 • 1995 Aukční prodej přes Drouot Richelieu-prodáno 39 obrazů, zastoupen ag. CLAUDE ROBERT & JOEL M. MILLON 
 •  1995 Zaregistrován v Aukčním Katalogu MAYRER artnet.com
 • 1995 Člen A.D.A.G.P. Paris
 • 2000-05 Art director, Reklamní Agentura
 • 2005-08 Výstavy, Realizace
 • 2008-10 Realizace mistrovských replik z Louvru "Louis XIV" and Cardinal Richellieu" a jiné
 • 2011 Zastoupen prestižní newyorskou galerií
 • 2010-15 Prague/NYC/Italy - Výstavy, Projekty, Realizace
 • 2013-14 Project "Křehké Bytosti" /kovové sochy a plastiky
 • 2015-18 solo výstavy v Bulharsku
 • 2019-24 vystavy v Praze

Kritika PhDr Zbyněk DUDA

RUMEN SAZDOV je malířem protikladů, přesto se budeme snažit považovat jeho výtvarnou tvorbu za ucelenou, je v ní názorová jednota, navzdory tomu, co by se na první pohled mohlo zdát neslučitelným protikladem. Střídají se záznamy psychických stavů, je tu jasně cítit puls i dech i lidský záznam dění v mikro i makrokosmu. Kořeny Sazdovova umění však leží mnohem hlouběji . Ve svém hledání rodného jazyka jímž se mu stal byzantský svět monastýrů, světců a madon, hledí vztříc k evropskému křestanskému duchovnímu světu. Ve zdánlivých protikladech se z tradice dovedl přeorientovat i na současné umění, jehož zrod má ve 20. století dva stabilní body: Prahu a Paříž. A jako již mnohokrát v protikladech hledá umění svou tvář , nalézalo jí od konce 70. let v neofiguraci, v rozmachu neoexpresse, ve výrazné barevnosti v malbě i kresbě, hravé grotesce a v neposlední řadě i v důrazné sociální výpovědi. V tomto okamžiku si snad můžeme oprávněně připomenout výrazné myšlenky protagonisty evropského expresionismu O.Kokoschky, jež vyřkl na adresu dějin umění:

"Na rozdíl od průmyslu a techniky je třeba hledat podstatu umělecké vize nikoliv v pokroku, ale v organizovaném růstu ve spojení minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Dějiny umění, zejména v Evropě, potvrzují, že nezaměnitelnost uměleckých děl spočívá především v tom, že mohou znovu kdykoliv inspirovat každou generaci, a to je právě to, co ji odlišuje od nekonečného množství méněcené dobové produkce".

Stal-li se expresionismus jednou z hlavních vyjadřovacích poloh Sazdovova myšlení, je tomu tak proto, že mu dovoluje dle H.Reada "...svobodně umělecky přetvářet dané téma až do té míry, kdy odpovídá nevyjádřenými pocity autora." V daných pražských podmínkách Sazdov živelně navazuje na evropskou tradici moderního umění 20.století tak silně, že nahromaděná energie je z jeho obrazů přenosná na diváka. Působí sice vyzývavě, ale nikoliv samoúčelně. 

Útočná a rozmáchlá gesta barvou napitého štětce rozpoutávají vnitřní svár, jenž navenek je promodelován v pastózních vrstvách, jejichž výrazový neklid mizí do otevřeného prostoru, aby působil zpětně na lidské city a psychiku. Podstatou je pohyb a zárověň jeho protiklad - fixace pohybu. Harmonie je záměrně narušena , shromažduje vztahy , abstrahuje je až do "reality" a vše nakonec jednoduše redukuje na základě složitosti do výsledného obrazu, v němž je obsažena jen jedna z mnoha možných otázek dnešního přístupu k umění.

LYRICKÝ KUBISMUS-KLASICKÁ MODERNA-PŘEDNÁŠKY O UMĚNÍ-FIREMNÍ DÁRKY-PORTRÉTY-STUDIJNÍ ZÁJEZDY ZA UMĚNÍM NA MÍRU PRO FIRMY

MALBA NA PORCELÁN-ORIGINÁLNÍ SVATEBNÍ DARY-UMĚLECKÁ DEKORACE-PRONÁJEM OBRAZŮ NA EVENTY-MALBA A KRESBA NA ZAKÁZKU-INVESTICE DO UMĚNÍ

REPLIKY OBRAZŮ ZE SVĚTOVÝCH GALERIÍ V ORIGINÁLNÍ VELIKOSTI

MALBA OBRAZŮ NA ZAKÁZKU-PORTÉTY-OBRAZY DO KANCELÁŘE-STYLOVÁ DEKORACE REZIDENCÍ-HISTORICKÉ REPLIKY-MALBA FRESEK NA ZED

                        KOVOVÉ PLASTIKY UMĚLECKÉ SOCHY A KOLÁŽE NA ZAKÁZKU PRO FIRMY A HOTELY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V GALERIÍCH-ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY O UMĚNÍ-PRIVÁTNÍ LEKCE-MALBA NA ZAKÁZKU